Regels en beleid

Regels

Hoe zit het met de regelgeving?

Sinds januari 2012 is de huidige regelgeving van kracht. Kort samengevat komt het hierop neer:

  • Alleen bomen die genoemd worden op de lijst ‘Monumentale en Waardevolle bomen’ genieten een zekere mate van bescherming. Dat wil zeggen dat deze bomen niet zonder vergunning gekapt mogen worden en er moet voor betaald worden. Er geldt een herplantplicht of financiële vergoeding als er geen herplant plaatsvindt. De lijst is (nog steeds!) erg gebruiksonvriendelijk en voor sommigen lastig te vinden op de website van de gemeente, daarom hier een rechtstreekse link naar de lijst.
  • Bomen die niet op deze lijst staan mogen gekapt worden, tot en met 9 stuks tegelijk, zonder vergunning of melding. Alleen de gemeente maakt op ons nadrukkelijke verzoek nog melding van voorgenomen kap in de Huis aan Huis krant.
  • De korte tekst en verdere informatie over bijvoorbeeld de bezwaarprocedure op de website van de gemeente vindt u via deze link.
  • De hele tekst van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) mbt bomen staat op de website van de gemeente. Onder hoofdstuk 4, afdeling 3, vanaf pagina 55 staat de volledige tekst.
  • Naast de APV is buiten de bebouwde kom de zg boswet van kracht.
  • Vanaf 1 januari 2020 gelden voor de hele gemeente Leeuwarden dezelfde regels voor het kappen van bomen. Uitgangspunt van de gemeente is het behoud van bomen en groen, omdat een groene omgeving bijdraagt aan een gezonde leefomgeving.

Beleid

Het huidige beleidsplan is er vanaf 2016. Onze stichting heeft het eerste concept mogen doorlezen en van commentaar voorzien. En daarna hebben we de tweede, aangepaste en openbare versie besproken. Het plan toont aan dat er zeker sprake is van een wens tot vergroening van de gemeente en verbetering van de kwaliteit. Aan de intentie van de groenmedewerkers zal het niet liggen. 

Het grootste struikelblok om de groene plannen te laten slagen wordt gevormd door een eeuwig geldgebrek. Groen onderhouden, aanleggen, maar vooral bomen in een goede groeiplaats planten kost natuurlijk geld; vaak veel meer dan een leek op dit gebied verwacht. En waar werkelijk enorme bedragen worden uitgetrokken om het verkeer ‘in goede banen’ te leiden, komt het groen er nog steeds bakaaid af. Hele gebieden worden kaalgeslagen om op- en afritten te realiseren en vaak is er dan geen ruimte meer voor de aanleg van groen.

Het beleidsplan is echter optimistisch van toon en spreekt over slim beheer en ‘groene kansen’ en natuurlijk over participatie van bewoners. Een belangrijk doel is om de groenstructuur in Leeuwarden te versterken, wat we natuurlijk toejuichen.

Ook positief is dat de vergroting van de biodiversiteit een belangrijk doel is, bijvoorbeeld door aanpassing van het maaibeleid. Er vond inmiddels een verschuiving plaats van traditioneel naar natuurlijk beheer. We kunnen inderdaad zien dat er hier en daar er weer bloeiende bermen zijn en dat sommige groene stadsdelen er wat natuurlijker en dus minder aangeharkt uitzien, wat goed is voor de fauna en de groenbeleving van de bewoners ten goede komt.